قابل توجه ارائه دهندگان پوستری


لطفا پوستر تهیه شده طبق قالب ارائه شده در سایت را  تا پایان روز شنبه مورخ 27 آذر ماه 1395 به ایمیل زیر ارسال نمائید، بدیهی است به ایمیل هایی که بعد از تاریخ ذکر شده ارسال گردند، ترتیب اثر داده نمی شوند.

 

Email: icme21@karinconf.com

برای دریافت فرمت پوستر اینجا کلیک نمایید.