ارائه گواهینامه معتبر انجمن مدیریت ایران


کمیته علمی و اجرایی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند، با توجه به سطح علمی کنفرانس به تمامی شرکت کنندگان گواهی نامه معتبر انجمن مدیریت ایران که مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شرکت ملی نفت ایران، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شهرداری تهران و... می باشد، اعطا می گردد. لذا کلیه متقاضیان می توانند در پنل کاربری خود "درخواست گواهینامه انجمن مدیریت ایران" را انتخاب و  هزینه مربوط به آن را نیز پرداخت نمایند