پدر علم مدیریت ایران به جمع شورای سیاست گذاری کنفرانس پیوست.


دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد در قرن 21 با افتخار به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، پرفسور سید مهدی الوانی، پدر علم مدیریت ایران، به جمع شورای سیاست گذاری کنفرانس پیوستند.