دکتر وحید ناصحی فر به جمع کمیته علمی کنفرانس پیوستند.


.دکتر وحید ناصحی فر استاد دانشگاه علامه طباطبایی گروه مدیریت بازرگانی به جمع کمیته علمی کنفرانس پیوستند

دکترای مدیریت بازرگانی ،گرایش بازاریابی-دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش گر نمونه-1383

بخشی از سوابق:حسابرس وزارت دفاع،مشاورمدیرعامل و عضو هیئت مدیره ی استارلایت،عضو هیئت موسس انجمن بازاریابی و...وعضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

مدرس دوره های MBA و DBA