ارائه گواهی بین المللی حضور در کنفرانس


قابل توجه پژوهشگران محترم، با توجه به این نکته که هدف برگزاری این کنفرانس آشنایی و ارتباط میان پژوهشگران، متخصصان و علاقمندان به حوزه مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع و به منظور تبادل آراء در حیطه جديدترين دستاوردهای علمی و تجارب کاربردی می باشد، ثبت نام در این کنفرانس صرفاً به صورت حضوری می باشد و پژوهشگرانی که امکان حضور در کنفرانس را دارند می توانند از مزایای کنفرانس بهره مند شوند.