پیوستن موسسه آموزش عالی فضیلت سمنان به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس


 موسسه آموزش عالی فضیلت سمنان به جمع حامیان و برگزارکنندگان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 پیوست.