پیوستن انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس


انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران به جمع حامیان و برگزار کنندگان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 پیوست .