پیوستن انجمن آینده نگری ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس


انجمن آینده نگری ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21  پیوست.