پیوستن انجمن صنفی کسب وکار اینترنتی به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس


انجمن صنفی کسب وکار اینترنتی به جمع حامیان و برگزارکنندگان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21  پیوست.