پیوستن انجمن توسعه و بهره وری ایران به جمع حامیان


.انجمن توسعه و بهره وری ایران به جمع حامیان کنفرانس مدیریت و اقتصاد در قرن 21 پیوست