جناب آقای دکتر احمد اسدزاده به جمع شورای سیاست گذاری و کمیته علمی کنفرانس پیوست.


دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21  با افتخار به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، آقای دکتر احمد اسدزاده به جمع شورای سیاست گذاری و کمیته علمی کنفرانس پیوستند