پیوستن انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران به جمع حامیان


انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 پیوست.