پیوستن انجمن مهندسی گاز ایران به جمع حامیان


انجمن مهندسی گاز  ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان دومین  کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 پیوست.