پیوستن انجمن علمی بازرگانی ایران به جمع حامیان


انجمن علمی بازرگانی ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاددر قرن 21  پیوست.