مخاطبان کنفرانس و گروه های هدف

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 با حمایت مجامع علمی معتبر و اساتید مطرح در تاریخ 30 آذر ماه 1395 مطابق با 20 دسامبر 2016 در تهران برگزار خواهد شد. مخاطبان اصلی این کنفرانس متخصصان و پژوهشگران حوزه مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع خواهند بود.

کمیته علمی و اجرایی از تمامی گروه های زیر دعوت به عمل می آورند تا ضمن ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی خود از مباحث علمی و کاربردی کنفرانس نیز استفاده نمایند:

 

سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه مدیریت و اقتصاد

روساء، معاونین و مدیران سازمان های مدیریتی و اقتصادی

روساء و مدیران ارشد شرکت های دولتی و غیر دولتی

انجمن  هاي صنفي و تشكل  هاي مردم  نهاد در حوزه مدیریت و اقتصاد

مدیران ارشد مجموعه های صنعتی دولتی و غیر دولتی

شركت‌ها و دفاتر مشاوره و خدمات آموزشی در حوزه ها مدیریت، اقتصاد و صنایع

اساتید، صاحب نظران و انديشمندان تمامی گرایش های رشته های مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

دانشجویان و پژوهشگران فعال در تمامی گرایش های رشته های مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع