اهداف برگزاری کنفرانس

کمیته علمی و اجرایی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 در تلاش هستند با برگزاری این کنفرانس بتوانند ضمن فراهم سازی فرصتی مغتنم در جهت بهره مندی مستمر و نهادمند از خرد جمعی و کمک به ارتقاء کمی و کیفی اهداف و برنامه های مشترک در سایه تعامل و همکاری متقابل مؤسسات علمی، آموزشی و پژوهشی و سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در سطح ملی و بین المللی در راستای اهداف کلی زیر گام بردارند:

 

برقراری ارتباط بیشتر بین نهادهای علمی و اجرایی در جهت تحقق محورهای کنفرانس در سطح ملی و بین المللی

فرصت سازی برای پژوهشگران جوان به منظور آشنایی با مسائل و موضوعات اساسی و نوین در حوزه های مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین روش های پژوهشی انجام یافته

توجه به ضرورت و اهمیت به کارگیری نتایج پژوهش های علمی و دانشگاهی و جهت دهی به فعالیت های تحقیقاتی در راستای حل مشکلات بخش مدیریتی و اقتصادی

تبادل دستاوردهای جدید میان مدیران و متخصصان و بررسی فرایند کاربرد آنها در زمینه های روز

بررسی چالش های مدیریتی و اقتصادی با توجه به تحولات جهانی 

بررسی چالش های پژوهشی در جامعه صنعتی کشور

افزایش ارتباط دانشگاه و صنعت